Restoration of Art Deco Lobby

Hudson Heights, New York, NY
Restoration


photo: Henrik Olund